آموزش بافتن جليقه دامن بافتني با دو ميل

آموزشگاه تخصصي آموزش قلاب بافي، آموزش بافتني،آموزش بافت شال گردن،آموزش بافت كلاه

شنبه ۰۱ اردیبهشت ۰۳

آموزش بافتن جليقه دامن بافتني با دو ميل

۶۲,۹۷۴ بازديد

آموزش بافتن جليقه دامن بافتني با دو ميل

بافت اين دامن ار دور كمر شروع مي شود.

دور كمر آيدا جون رو سانت بگيريد.

1- با نخ  كامواي به ضخامت متوسط ؛ به اذاي هر سانت ؛

دو دانه سر بياندازيد.

2 -  10 رج ركن ببافيد.

3  -   بعد شروع به ساده بافي كنيد  و تا 3  رج ببافيد .

4  -  در رج روي بافتني به فاصلّ هر 7 دانه يه ژته بياندازيد.
( به آموزش زته انداختن در تصوير متحرك پايين توجه كنيد)


5  -  رج پشت بافت؛ همه به رو ببافيد و ژته ها راتوري ببافيد.

6  -  با اين دو رج گذشته  و بافت 4 رج ديگر بصورت ساده بافي ؛

جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته ايد .

7  -  حالا در اين رج مجدد باي زته انداخت . سعي كنيد ژتۀ اين

رديف در مابين دو  ژتۀ بالايي قرار بگيرد.

8  -  هر 6 رج  اين كار را تكرار كنيد و به دلخواه به قد دامن اضافه كنيد.

در اين دامن ؛ 6 رديف ژته دار داريم كه با نخ من 15 سانت شده و با حاشيۀ

برگدار  پايين دامن ؛ ميشه 20 سانتي متر.

9  -   5  سانت قبل از اتمام دامن  دو رج پنسي ( ركن ) ببافيد .

10  -  بعد يك رج ساده بافي مي بافيم .

11  -  دو دانۀ اول ميل را ببافيد - يك ژته  - دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتا

يكي كنيد  - ژته - دو تا يكي - ژته و.....تا آخر  رج را ببافيد .

12  -  در پشت مدل تمام ژته ها را توري ببافيد تا بعد بتوانيد از داخل

اين ژته ها  نوار نقره اي  نيم سانتي رد كنيد .

13  -  حالا مجدداً دو رج ركن ببافيد.

آموزش بافت مدل  حاشيه برگي كشيد

 توجّه :

(  برگها داراي دو لبۀ خطي مشخص و يك رگبرگ مركزي اند . )

1  - يك دانه از رو ببافيد براي درز و جاي دوخت دامن .

2- ابتداي برگ بايد دو تا يكي كنيد( لبۀ خطي طرف راست برگ )

- يك ژته  - يكدانه از زير ( رگبرگ وسط ) - يك ژته - و انتهاي برگ دوتا يكي

كنيد . ( لبۀ خطي طرف چپ برگ  )

توجّه : اگر بخواهيد يك لبۀ خطي زيبا و مشابه طرف راست داشته باشيد

بايد اول جاي اين دو دانه را با هم عوض كنيد =مثل پيچ

( دومي را از روي اولي  بياوريد جلو و بعد دوتا يكي كنيد.)

3 - ابتدا تا انتهاي برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تكرار شود ؛ تا انتهاي رج .

اگر شانس بياوريد و آخرين برگ هم يك برگ كامل در بيايد كه چه بهتر

و اگر آخرين برگتا ن نيمه ماند ؛ سعي كنيد بصورت جبراني ژته بياندازيد امّا

دوتا يكي نكنيد تا برگ كاملي بدست آيد.
  آخرش هم يك دانه از رو ببافيد ؛

و اگر ب يك دانه در اخر  نداشتيد؛  مثل سر انداختن اضافه كنيد

تا  براي جاي دوخت دا من  هم جا داشته باشيد. و پشت رج را ببافيد.

4 - اين مدل را تا شش رج ببافيد تا سه رديف ژته در برگ ايجاد شود.

5 - در اين رج اول يك دانه از رو را ببافيد - يك ژته ( فاصله اندار بين برگها)

- دوتا يكي اول برگ - ژته - يك دانه زير كه رگبرگ مركزي باشد ؛

- يك ژته - و دو تا يكي  آخر برگ .

حالا يك ژته ( فاصله اندار بين برگها) .

6 -  برگ دوم با دو تا يكي شروع  و تا فاصله انداز خط بالا تمام مي شود.

7 - تمام اين رج را تا آخر به همي ن ترتيب ببافيد.

8 - رج پشت ژته هاي فاصله انداز را هم از توري ببافيد .

9 - در اين رج ژته هاي فاصله انداز را به رو ببافيد و  در قبل و بعد

برگها هم ژته بياندازيد . امّا  دو طرف رگبرگ وسط ژته نياندازيد .

ولي همچنان دو تا يكي كردن دو طرف برگ را انجام دهيد.

( در واقع بعد از اين در  داخل برگها ژته نداريم ؛ اما در بيرون برگها

ژته داريم كه همه را به رو مي يافيم تا ژته ها توري باشند امّا

به مدل ركن بافته شوند تا برگها به جلوه آيند.)

10 - به بافت ادامه دهيد تا از برگها سه دانه باقي بماند .

در آن رج بايد  براي نوك برگ ؛ سه تا يكي كنيد و براي زيبايي

بيشتر برگ؛  دانه وسط را به اوّل آورده و بعد سه تا يكي كنيد.

11 -  چهار رج آخر يا به دلخواه بيشتر ركن ببافيد و كور كنيد

و دامن را از پايين بدوزيد تا 5 سانت قبل كمر . و بقيه را براي

درز پشت كمر و راحت پوشيدن كودك عزيزتان باز بگذاريد.

دكمۀ پشت را دوخته و از جا نواري دامن ، نوار دلخواه را

با كمك سنجاق قفلي عبور  دهيد .

12 - مختصري اتو بخار بدهيد تا كارتان به جلوه بيايد.
««   آموزش بافت جليقه كوتاه دخترانه   »»

دور گردن را با سانتيمتر اندازه بگيريدو بسته به ضخامت كاموا ضربدر
 2 الي 3 كنيد تا تعداد دانه ها بدست آيد . براي اينكه به عدد  5  قابل تقسيم باشد ؛ مي توان چند عددي به آن اضافه كردتا هم قابل تقسيم


 به 5 باشد و هم مقسوم عليه ( كه تعداد برگهاي ما را نشان مي دهد ) ؛ زوج باشد .[ چرا كه برگهاي ما به تعداد 5 دانه بافته مي شود و  مي خواهيم

دور تا دور گردن 14 برگ داشته باشيم ؛ كه خود اين عدد 14 هم زوج است .]


دو تا دسته 5 تايي هم براي ركن بافي دو طرف  سجاف جليقه داريم.

دقّت كنيد كه دو تا نيم برگ دو طرف سجاف يقه بافته مي شوند و

13 برگ ديگر كامل در بين اين دو نيم برگ هستند.

روش بافت جليقه :

* 1 -  من با تعداد 80 دانه سر انداختم و 3 رج ركن بافتن.

*2 - در رج چهارم = 3ركن- 3 كوركردن براي جا دكمه - بقيه ركن.

* 3 - همه ركن بافته شود تا جادكمه ؛ 3 تا سر مي اندازيم تا جا دكمه

تكميل شود و در آخر 3 تا ركن مي بافيم .

* 4 - باز  3 رج كاملاً ركن ببافيد.

«« مدل برگ »»

 

*( رج اول مدل برگ ) = 5 دانه ركن براي سجاف جلوي چپ ببافيد .


بعد يك زير - يك ژته  - **( 4 تا زير - يك ژ ته - يك زير - يك ژته )

وتكرار مراحل داخل پرانتز دو ستاره تا قبل از 6 دانه آخر.

براي بافت اين 6 دانه آخر بايد اول يك ژته  - يك زير- 5 دانه ركن

براي سجاف جلوي راست ببافيد.

* همۀ رجهاي  پشت بافت در كل كار از اول تا آخر به رو بافته مي شوند و


براي پيشگيري از تكرار ؛ ديگر يادآوري نمي شود. فقط بايد ژته ها را طوري

ببافيد كه توري باشند ( منفذ دار و آشكار بافته شوند و  نه تاب دار و پنهان)

*( رج دوم برگ ) = تكرار رج اول برگ است .

 

*( رج سوم برگ )=5 ركن - يك زير -  يك ژته - يك زير - دو تا يكي


( اگر مايل باشيد ؛ براي زيباتر شدن برگها ؛ اول اين دو دانه را مثل پيچ بافي ، از رو جاهايشان را با هم عوض كنيد تا لبۀبرگ به شكل يك خط منظم هلال پيدا كند تا برگ باريك شود و به صفر برسد. )

 حال نيم برگ اول شما بافته شده .

 

***-[  يك ژته -  ( آغاز برگ دوم) = يك دوتا يكي  بدون پيچ دادن - يك دانه زير - يك ژته - يك زير - دوتا يكي پيچ دار .]

* تكرار  مرحله سه ستاره تا تعداد 13 برگ كامل شوند  - با ژته هايي كه آنها

را از هم فاصله مي دهند بافته شوند.

*( رج 4چهارم برگ )= 5 ركن - يك زير - يك ژته - يك زير - دو تا يكي پيچ دار

 ( آخر نيم برگ اول )- يك ژته - يك دانه رو - يك ژته  ( فاصله دهنده  برگها ) -

*** در ادامه : دو تا يكي بدون پيچ - يك زير - يك ژته - يك زير  - يك ژته - يك

زير - دو تا يكي پيچ دار . ( اتمام اولين برگ كامل ) - يك ژته - يك دانه رو - يك

ژته ( فاصله دهنده برگها )

*مرحله سه ستاره بالا را براي بقيه برگها تكرار كنيد . و در انتها نيم برگ

آخر را برعكس اولي ببافيد. در رج پشت فاصله دهنده هاي برگها را  هم به

رو مي بافيم.

( رج پنجم برگ )=  كور كردنهاي دو طرف برگ ادامه دارد ؛ اما ديگر در وسط

برگها ژته نداريم .اما در دو طرف خارجي برگها مثل دو رج قبل ژته داريم .

آنقدر به كور كردن برگها و ژته انداختن بين فواصل ادامه مي دهيم تا برگ

ما به سه دانه برسد .

* در اين رج بايد  سر برگها سه تا يكي شوند. و فقط دو نيم برگ دو طرف

 دو تا يكي مي شوند .  بدين ترتيب = 5 ركن - دوتا يكي - ***( ژته - 7 رو

- ژته -  سه تا يكي  ) و تكرار پرانتز سه ستاره تا اتمام برگها - دو تا يكي نيم

برگ آخر - 5 ركن . و رج پشت بافته شود.

«««  توجّه  »»»

  در اين رج ؛ بايد اساس تقسيم بندي  دو تكۀ پيش و  دو تكۀ آستين و تكۀ پشت را ببافيم .

* پس از اولين دانه تا  دانۀ 24 به زير مي بافيم( براي جلوي چپ) .

بعد يك ژته - 3 تا رو - يك ژته - 17  زير( براي آستين چپ) -

 3 تا  رو - يك ژته - 57 زير ( براي پشت ) -

 يك ژته - 3 تا زير - يك ژته - 17 زير ( براي آستين راست ) -

يك ژته - 3 تا زير - يك ژته  - 24 زير ( براي تكه جلوي راست ).

و بافت رج پشت .

* 5 دانه ركن - 20 دانه زير - ( جلوي چپ)

ژته - 3تا زير - ژته - 19 زير -( آستين چپ)

 ژته - 3تا زير - ژته - 59 زير - ( پشت )

ژته - 3 تا زير - ژته - 19 زير -( آستين راست )

ژته - 3 تا زير - ژته - 20 زير - ( جلوي راست )  . بافت  رج پشت  .

تمام اين 3 تا زير ها  جدا كننده هاي بين تكه ها هستند و تا آخر زير بغل بايد

در يك خط اريب با ژته هاي اطرافشان به گشاد تر كردن الگوي جليقه ادامه

 دهند تا لباس براي بزرگي كتفها و تنه اندازه شود.

* در اين رج بايد منفذهاي عبوردهندۀ روبان را بوجود بياريد.
بنابراين =5 ركن -***( دوتا يكي - ژته  )

و تكرار پرانتز سه ستاره تا دهمين ژته ادامه دارد ) -

بعد 3 زير جدا كننده جلو و آستين  - ژته -

***( دوتا يكي - ژته )و تكرار مرحله سه ستاره  تا دهمين ژته )

3 زير جدا كننده آستين و پشت - ژته - ***( دوتا يكي - ژته )

و تكرار مرحله سه ستاره تا  30 تا ژته )

تكرار مرحله آستين و تكرار مرحله جلو بصورت بر عكس

( يعني 5 ركن در آخر باشد.آموزش بافتني) و بافت رج پشت .

* در اين رج همچنان  ژته هاي دو طرف جدا كننده هاي تكه ها لباس را

بياندازيد  و به غير سجاف دو طرف همه دانه ها را به زير ببافيد.

* بارعايت موارد بالا يك رج كامل ركن ببافيد . فقط 3 دانه جدا كننده را زير.

* از اين رج به بعد  همه ساده بافي به غير ركنهاي سجاف. و از طرفي اول

 و آخر ساده بافي دوتا يكي كنيم تا خلوي جليقه به حالت  بيم دايره بافته

شود.و هر 5 رج يك بار هم در وسطهاي بافت مثل دامن با دو تايكي كردن

و ژته انداختن منافذي براي زيبايي ايجاد كنيم .

* به ژته هاي دو طرف جدا كننده هاي تكه هاي لباس هم تا 12 عدد ادامه دهيد.

( و يا به تناسب اندازه هايتان به دلخواه ادامه دهيد تا زير بغل براي

اندازه هاي شما مناسب شود .)

* بعد تا 4 رج آخر آستين ها  را ركن ببافيد .

* در اين رج  ؛با اتمام آستين سر خود  بايد وقتي به تكه آستين مي رسيد ؛

شروع به كور كردن كنيد و و باز در ادامه تكه پشت را ببافيد و باز وقتي به

آستين بعدي رسيديد همه دانه هاي آستين را كور كنيد . و در ادامه تكه

جلوي راست را ببافيد . به اين ترتيب سه تكه جلوي چپ ، پشت و

تكه راست بدون درز پهلو  به هم وصل و بافته مي شوند .

* حدود 5 سانت ديگر (يا به دلخواه بيشتر )  به بافت و كور كردن جلو ادامه

 دهيد و در انتها هم 8 رج ركن براي پايين جليقه ببافيد .

* دور تا دور جليقه و پايين دامن را با 5 قلاب و اتصال نيم هلال تزييني بزنيد.

والسّلام ...

 

منبع : www.baftanymamanazam.blogfa.com

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.