خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه قلاب بافی یا بافتنی استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود و یا آموزش شخصی بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و ایجاد کسب و کار زود بازده قلاب بافی است.

 خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

آموزش بافتن جليقه دامن بافتني با دو ميل

بافت اين دامن ار دور كمر شروع مي شود.

دور كمر آيدا جون رو سانت بگيريد.

1- با نخ  كامواي به ضخامت متوسط ؛ به اذاي هر سانت ؛

دو دانه سر بياندازيد.

2 -  10 رج ركن ببافيد.

3  -   بعد شروع به ساده بافي كنيد  و تا 3  رج ببافيد .

4  -  در رج روي بافتني به فاصلّ هر 7 دانه يه ژته بياندازيد.
( به آموزش زته انداختن در تصوير متحرك پايين توجه كنيد)


5  -  رج پشت بافت؛ همه به رو ببافيد و ژته ها راتوري ببافيد.

6  -  با اين دو رج گذشته  و بافت 4 رج ديگر بصورت ساده بافي ؛

جمعاً بعد ژته ها شش رج بافته ايد .

7  -  حالا در اين رج مجدد باي زته انداخت . سعي كنيد ژتۀ اين

رديف در مابين دو  ژتۀ بالايي قرار بگيرد.

8  -  هر 6 رج  اين كار را تكرار كنيد و به دلخواه به قد دامن اضافه كنيد.

در اين دامن ؛ 6 رديف ژته دار داريم كه با نخ من 15 سانت شده و با حاشيۀ

برگدار  پايين دامن ؛ ميشه 20 سانتي متر.

9  -   5  سانت قبل از اتمام دامن  دو رج پنسي ( ركن ) ببافيد .

10  -  بعد يك رج ساده بافي مي بافيم .

11  -  دو دانۀ اول ميل را ببافيد - يك ژته  - دو دانۀ بعد را با هم بافته ( دوتا

يكي كنيد  - ژته - دو تا يكي - ژته و.....تا آخر  رج را ببافيد .

12  -  در پشت مدل تمام ژته ها را توري ببافيد تا بعد بتوانيد از داخل

اين ژته ها  نوار نقره اي  نيم سانتي رد كنيد .

13  -  حالا مجدداً دو رج ركن ببافيد.

آموزش بافت مدل  حاشيه برگي كشيد

 توجّه :

(  برگها داراي دو لبۀ خطي مشخص و يك رگبرگ مركزي اند . )

1  - يك دانه از رو ببافيد براي درز و جاي دوخت دامن .

2- ابتداي برگ بايد دو تا يكي كنيد( لبۀ خطي طرف راست برگ )

- يك ژته  - يكدانه از زير ( رگبرگ وسط ) - يك ژته - و انتهاي برگ دوتا يكي

كنيد . ( لبۀ خطي طرف چپ برگ  )

توجّه : اگر بخواهيد يك لبۀ خطي زيبا و مشابه طرف راست داشته باشيد

بايد اول جاي اين دو دانه را با هم عوض كنيد =مثل پيچ

( دومي را از روي اولي  بياوريد جلو و بعد دوتا يكي كنيد.)

3 - ابتدا تا انتهاي برگ دوم مثل مرحلۀ قبل تكرار شود ؛ تا انتهاي رج .

اگر شانس بياوريد و آخرين برگ هم يك برگ كامل در بيايد كه چه بهتر

و اگر آخرين برگتا ن نيمه ماند ؛ سعي كنيد بصورت جبراني ژته بياندازيد امّا

دوتا يكي نكنيد تا برگ كاملي بدست آيد.
  آخرش هم يك دانه از رو ببافيد ؛

و اگر ب يك دانه در اخر  نداشتيد؛  مثل سر انداختن اضافه كنيد

تا  براي جاي دوخت دا من  هم جا داشته باشيد. و پشت رج را ببافيد.

4 - اين مدل را تا شش رج ببافيد تا سه رديف ژته در برگ ايجاد شود.

5 - در اين رج اول يك دانه از رو را ببافيد - يك ژته ( فاصله اندار بين برگها)

- دوتا يكي اول برگ - ژته - يك دانه زير كه رگبرگ مركزي باشد ؛

- يك ژته - و دو تا يكي  آخر برگ .

حالا يك ژته ( فاصله اندار بين برگها) .

6 -  برگ دوم با دو تا يكي شروع  و تا فاصله انداز خط بالا تمام مي شود.

7 - تمام اين رج را تا آخر به همي ن ترتيب ببافيد.

8 - رج پشت ژته هاي فاصله انداز را هم از توري ببافيد .

9 - در اين رج ژته هاي فاصله انداز را به رو ببافيد و  در قبل و بعد

برگها هم ژته بياندازيد . امّا  دو طرف رگبرگ وسط ژته نياندازيد .

ولي همچنان دو تا يكي كردن دو طرف برگ را انجام دهيد.

( در واقع بعد از اين در  داخل برگها ژته نداريم ؛ اما در بيرون برگها

ژته داريم كه همه را به رو مي يافيم تا ژته ها توري باشند امّا

به مدل ركن بافته شوند تا برگها به جلوه آيند.)

10 - به بافت ادامه دهيد تا از برگها سه دانه باقي بماند .

در آن رج بايد  براي نوك برگ ؛ سه تا يكي كنيد و براي زيبايي

بيشتر برگ؛  دانه وسط را به اوّل آورده و بعد سه تا يكي كنيد.

11 -  چهار رج آخر يا به دلخواه بيشتر ركن ببافيد و كور كنيد

و دامن را از پايين بدوزيد تا 5 سانت قبل كمر . و بقيه را براي

درز پشت كمر و راحت پوشيدن كودك عزيزتان باز بگذاريد.

دكمۀ پشت را دوخته و از جا نواري دامن ، نوار دلخواه را

با كمك سنجاق قفلي عبور  دهيد .

12 - مختصري اتو بخار بدهيد تا كارتان به جلوه بيايد.
««   آموزش بافت جليقه كوتاه دخترانه   »»

دور گردن را با سانتيمتر اندازه بگيريدو بسته به ضخامت كاموا ضربدر
 2 الي 3 كنيد تا تعداد دانه ها بدست آيد . براي اينكه به عدد  5  قابل تقسيم باشد ؛ مي توان چند عددي به آن اضافه كردتا هم قابل تقسيم


 به 5 باشد و هم مقسوم عليه ( كه تعداد برگهاي ما را نشان مي دهد ) ؛ زوج باشد .[ چرا كه برگهاي ما به تعداد 5 دانه بافته مي شود و  مي خواهيم

دور تا دور گردن 14 برگ داشته باشيم ؛ كه خود اين عدد 14 هم زوج است .]


دو تا دسته 5 تايي هم براي ركن بافي دو طرف  سجاف جليقه داريم.

دقّت كنيد كه دو تا نيم برگ دو طرف سجاف يقه بافته مي شوند و

13 برگ ديگر كامل در بين اين دو نيم برگ هستند.

روش بافت جليقه :

* 1 -  من با تعداد 80 دانه سر انداختم و 3 رج ركن بافتن.

*2 - در رج چهارم = 3ركن- 3 كوركردن براي جا دكمه - بقيه ركن.

* 3 - همه ركن بافته شود تا جادكمه ؛ 3 تا سر مي اندازيم تا جا دكمه

تكميل شود و در آخر 3 تا ركن مي بافيم .

* 4 - باز  3 رج كاملاً ركن ببافيد.

«« مدل برگ »»

 

*( رج اول مدل برگ ) = 5 دانه ركن براي سجاف جلوي چپ ببافيد .


بعد يك زير - يك ژته  - **( 4 تا زير - يك ژ ته - يك زير - يك ژته )

وتكرار مراحل داخل پرانتز دو ستاره تا قبل از 6 دانه آخر.

براي بافت اين 6 دانه آخر بايد اول يك ژته  - يك زير- 5 دانه ركن

براي سجاف جلوي راست ببافيد.

* همۀ رجهاي  پشت بافت در كل كار از اول تا آخر به رو بافته مي شوند و


براي پيشگيري از تكرار ؛ ديگر يادآوري نمي شود. فقط بايد ژته ها را طوري

ببافيد كه توري باشند ( منفذ دار و آشكار بافته شوند و  نه تاب دار و پنهان)

*( رج دوم برگ ) = تكرار رج اول برگ است .

 

*( رج سوم برگ )=5 ركن - يك زير -  يك ژته - يك زير - دو تا يكي


( اگر مايل باشيد ؛ براي زيباتر شدن برگها ؛ اول اين دو دانه را مثل پيچ بافي ، از رو جاهايشان را با هم عوض كنيد تا لبۀبرگ به شكل يك خط منظم هلال پيدا كند تا برگ باريك شود و به صفر برسد. )

 حال نيم برگ اول شما بافته شده .

 

***-[  يك ژته -  ( آغاز برگ دوم) = يك دوتا يكي  بدون پيچ دادن - يك دانه زير - يك ژته - يك زير - دوتا يكي پيچ دار .]

* تكرار  مرحله سه ستاره تا تعداد 13 برگ كامل شوند  - با ژته هايي كه آنها

را از هم فاصله مي دهند بافته شوند.

*( رج 4چهارم برگ )= 5 ركن - يك زير - يك ژته - يك زير - دو تا يكي پيچ دار

 ( آخر نيم برگ اول )- يك ژته - يك دانه رو - يك ژته  ( فاصله دهنده  برگها ) -

*** در ادامه : دو تا يكي بدون پيچ - يك زير - يك ژته - يك زير  - يك ژته - يك

زير - دو تا يكي پيچ دار . ( اتمام اولين برگ كامل ) - يك ژته - يك دانه رو - يك

ژته ( فاصله دهنده برگها )

*مرحله سه ستاره بالا را براي بقيه برگها تكرار كنيد . و در انتها نيم برگ

آخر را برعكس اولي ببافيد. در رج پشت فاصله دهنده هاي برگها را  هم به

رو مي بافيم.

( رج پنجم برگ )=  كور كردنهاي دو طرف برگ ادامه دارد ؛ اما ديگر در وسط

برگها ژته نداريم .اما در دو طرف خارجي برگها مثل دو رج قبل ژته داريم .

آنقدر به كور كردن برگها و ژته انداختن بين فواصل ادامه مي دهيم تا برگ

ما به سه دانه برسد .

* در اين رج بايد  سر برگها سه تا يكي شوند. و فقط دو نيم برگ دو طرف

 دو تا يكي مي شوند .  بدين ترتيب = 5 ركن - دوتا يكي - ***( ژته - 7 رو

- ژته -  سه تا يكي  ) و تكرار پرانتز سه ستاره تا اتمام برگها - دو تا يكي نيم

برگ آخر - 5 ركن . و رج پشت بافته شود.

«««  توجّه  »»»

  در اين رج ؛ بايد اساس تقسيم بندي  دو تكۀ پيش و  دو تكۀ آستين و تكۀ پشت را ببافيم .

* پس از اولين دانه تا  دانۀ 24 به زير مي بافيم( براي جلوي چپ) .

بعد يك ژته - 3 تا رو - يك ژته - 17  زير( براي آستين چپ) -

 3 تا  رو - يك ژته - 57 زير ( براي پشت ) -

 يك ژته - 3 تا زير - يك ژته - 17 زير ( براي آستين راست ) -

يك ژته - 3 تا زير - يك ژته  - 24 زير ( براي تكه جلوي راست ).

و بافت رج پشت .

* 5 دانه ركن - 20 دانه زير - ( جلوي چپ)

ژته - 3تا زير - ژته - 19 زير -( آستين چپ)

 ژته - 3تا زير - ژته - 59 زير - ( پشت )

ژته - 3 تا زير - ژته - 19 زير -( آستين راست )

ژته - 3 تا زير - ژته - 20 زير - ( جلوي راست )  . بافت  رج پشت  .

تمام اين 3 تا زير ها  جدا كننده هاي بين تكه ها هستند و تا آخر زير بغل بايد

در يك خط اريب با ژته هاي اطرافشان به گشاد تر كردن الگوي جليقه ادامه

 دهند تا لباس براي بزرگي كتفها و تنه اندازه شود.

* در اين رج بايد منفذهاي عبوردهندۀ روبان را بوجود بياريد.
بنابراين =5 ركن -***( دوتا يكي - ژته  )

و تكرار پرانتز سه ستاره تا دهمين ژته ادامه دارد ) -

بعد 3 زير جدا كننده جلو و آستين  - ژته -

***( دوتا يكي - ژته )و تكرار مرحله سه ستاره  تا دهمين ژته )

3 زير جدا كننده آستين و پشت - ژته - ***( دوتا يكي - ژته )

و تكرار مرحله سه ستاره تا  30 تا ژته )

تكرار مرحله آستين و تكرار مرحله جلو بصورت بر عكس

( يعني 5 ركن در آخر باشد.آموزش بافتني) و بافت رج پشت .

* در اين رج همچنان  ژته هاي دو طرف جدا كننده هاي تكه ها لباس را

بياندازيد  و به غير سجاف دو طرف همه دانه ها را به زير ببافيد.

* بارعايت موارد بالا يك رج كامل ركن ببافيد . فقط 3 دانه جدا كننده را زير.

* از اين رج به بعد  همه ساده بافي به غير ركنهاي سجاف. و از طرفي اول

 و آخر ساده بافي دوتا يكي كنيم تا خلوي جليقه به حالت  بيم دايره بافته

شود.و هر 5 رج يك بار هم در وسطهاي بافت مثل دامن با دو تايكي كردن

و ژته انداختن منافذي براي زيبايي ايجاد كنيم .

* به ژته هاي دو طرف جدا كننده هاي تكه هاي لباس هم تا 12 عدد ادامه دهيد.

( و يا به تناسب اندازه هايتان به دلخواه ادامه دهيد تا زير بغل براي

اندازه هاي شما مناسب شود .)

* بعد تا 4 رج آخر آستين ها  را ركن ببافيد .

* در اين رج  ؛با اتمام آستين سر خود  بايد وقتي به تكه آستين مي رسيد ؛

شروع به كور كردن كنيد و و باز در ادامه تكه پشت را ببافيد و باز وقتي به

آستين بعدي رسيديد همه دانه هاي آستين را كور كنيد . و در ادامه تكه

جلوي راست را ببافيد . به اين ترتيب سه تكه جلوي چپ ، پشت و

تكه راست بدون درز پهلو  به هم وصل و بافته مي شوند .

* حدود 5 سانت ديگر (يا به دلخواه بيشتر )  به بافت و كور كردن جلو ادامه

 دهيد و در انتها هم 8 رج ركن براي پايين جليقه ببافيد .

* دور تا دور جليقه و پايين دامن را با 5 قلاب و اتصال نيم هلال تزييني بزنيد.

والسّلام ...

 

منبع : www.baftanymamanazam.blogfa.com


برچسب‌ها: ،


۱۲:۴۳:۳۱ | نويسنده : بافنده | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :