طرز بافت كلاه برت ( قابل تبديل به دخترانه ، پسرانه و مردانه )

آموزشگاه تخصصي آموزش قلاب بافي، آموزش بافتني،آموزش بافت شال گردن،آموزش بافت كلاه

پنجشنبه ۱۶ فروردین ۰۳

طرز بافت كلاه برت ( قابل تبديل به دخترانه ، پسرانه و مردانه )

۱۰۶,۳۴۷ بازديد
طرز بافت كلاه برت ( قابل تبديل به دخترانه ، پسرانه و مردانه )
آموزش اين كلاه بنام ( كلاه 6ضلعي گيس باف )

توسط استاد محترم خانم" مريم محمدي " در " مامي سايت "

آمده است .

براي پيشگيري از تكرار بي مورد  از سوي من ؛

و با تشكر از  ايشان  آدرس را ارائه ميدهم


اگر اين كلاه را  با پيچ سه تايي( گيس باف) وژته هاي توري ببافيد دخترانه خواهد بود.

 

 و...  اما اگر مثل تصوير مامي سايت از پيچ دوتايي

 

يا پيچ چهارتايي (پيچ دوبل) استفاده كنيد و بجاي توري بافتن ژته ها ؛

 

( آنها را با تاب ببافيد كه منفذ دار نشوند )...  پسرانه   خواهد شد.

 و...  با بافتن يه نيم لبۀ سايه بان  به جلوي پيشاني  ؛

خيلي براي نوجوانان و مردان هم مناسب خواهد شد.

............................................................

دخترانه  با يك پيچ گيس باف: براي اين پيچ بايد سه دستۀ دوتا دانه اي- يا سه تايي ويا چهارتايي  درنظر بگيريد ؛ تا بتوانيد مثل بافتن مو با جابجا كردن اين دسته ها باهم و پيچ بافتنشان ؛ شكل گيس باف را بدست آوريم .

من از دسته هاي سه تايي براي گيس باف استفاده كرده ام و به همين خاطر شما  بجاي 8دانه از رو در آموزش خانم محمدي ؛ از تعداد 9 تا رو  استفاده كنيد.


(به اميد خدا تصاوير آموزشي  بافت خودم  نيز بزودي ارائه مي شود.)

* ابتدا 18 دانه سر بياندازيد.

*يك دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته
( نخ را بدون بافتن روي ميل بگيريد ) - 1دانه از رو .

*3 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 2 دانه از رو
 • 4 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 3 دانه از رو
 • 5 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير وسط را  بايد  پيچ ببافيد **( جاي 3 دانه اول را با 3 دانه وسط عوض كرده و از روي سه دانه وسط  رد كنيد و و بعد ببافيد  و 3 دانه آخر را هم ببافيد) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 4 دانه از رو
 • 6 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو
 • 7 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 6 دانه از رو
 •   8 دانه از زير - 3 دانه از رو -9 دانه وسط را بافت پيچ ببافيد** (  اين بار جاي 3 دانه آخر  را با 3 دانه وسط عوض كرده و از روي سه دانه وسط  رد كنيد و  بعد ببافيد  و 3 دانه آخر را هم ببافيد) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 •  1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 7 دانه از رو
 • 9 دانه از زير - 3 دانه از رو -9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير -9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9  دانه از رو
 • 10 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9 دانه از رو
 • 11 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير وسط را  بايد  پيچ ببافيد** (  باز جاي 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض كرده و از روي سه دانه دوم  رد كنيد و داخل ميل كرده و بعد ببافيد  و 3 دانه آخر را هم ببافيد) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 10 دانه از رو
 • 12 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو
 • 13 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو
 • 14 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پيچ ميبافيم **( جاي 3 دانۀ آخر را  از روي  3  دانه وسط  رد كرده و به وسط مي آوريم و به اين ترتيب جايشان را با هم عوض مي كنيم  و بعد ببافيد ) 2 دانه از رو - 1 دانه از زير 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 8 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 13 دانه از رو
 •  
 • 15 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير- 9 دانه از رو - 3 دانه ازير - 1 دانه از رو - 1 ژته
 • 2 دانه را با هم از رو ببافيد . بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 3 دانه از زير - 3 دانه از رو -9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 1 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد -بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 4 دانه از زير - 3 دانه از رو - 8 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 2 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 5 دانه از زير - 3 دانه از رو - 8 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 3 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 6 دانه از زير - 3 دانه از رو - 8 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 4 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 7 دانه از زير - 3 دانه از رو -  9  دانه وسط را بافت پيچ ميبافيم ( جاي 4 دانه اول را با 4 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافيد ) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 5 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد -بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 8 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9  دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 6 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 •  9 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 7 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 10 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 8 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 11 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 9 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 12 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 10 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 13 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9  دانه وسط را بافت پيچ ميبافيم ( جاي 3 دانه اول را با 3 دانه دوم عوض كرده و بعد ببافيد ) - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 9 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 11 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد - بقيه دانه ها را نبافته روي ميل رها كنيد و به رج برگشت برويد.
 • 14 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير
 • 1 دانه از رو - 2 دانه از زير - 8 دانه از رو - 3 دانه از زير - 1 دانه از رو - 1 دانه ژته - 12 دانه از رو - 2 دانه را با هم از رو ببافيد .
 • 15 دانه از زير - 3 دانه از رو - 9 دانه از زير - 2 دانه از رو - 1 دانه از زير

00000000000000000000000000000000

 • و تكرار مراحل بالا تا اينكه تعداد مثلثهايمان به 6 عدد رسيد بافت را كور ميكنيم ، در ضمن به ياد داشته باشيد كه طرح پيچ هر شش  رج كه بافتيد؛  يكبار بايد تكرار شود.

 

در انتهاي كار:

در قسمت بيروني دايره ( دور تا دور دايره )  از پشت كار دانه ميگيريم به شكلي كه يكدانه كناري بافت به سمت بيرون بافت بيفتد ، در تصوير آخر كاملاً مشخص است. 

و يازده رج كشباف دو تايي ( دو تا زير - دو تا رو ) ببافيد و كور كنيد.

سپس درز كنار كلاه را كامل بدوزيد ( از فرق سر تا لبه كشباف )

پيشنهاد : اگر ميخواهيد يك رديف صاف را در لبه كشباف خود نبينيد و لبه كشباف نيز قابليت كش آمدن داشته باشد، بهتر است در هنگام كور كردن دانه هاي زير را از زير كور كنيد و دانه هاي رو را از رو كور كنيد. تا لبه كشباف تميزي داشته.
"دكمه بافي"
يك عدد دكمه تخت براي روي كلاه انتخاب كنبد.
حالا روي ميل 3 دانه سر بياندازيد و  ساده بافي كنيد و هر رج در شروع بعد از بيرون آوردن دانه اول

يك ژته انداخته و در رج پشت اين ژته را تابيده ببافيد تا منفذ نداشته باشد و وقتي به اندازه يك ونيم

برابر قطر دكمه تان رسيد  در آغاز هر رج شروع به كم كردن كنيد تا به 3 دانه برسد و يك دايره بافته

شده بزرگتر از دكمۀتان  بدست آيد و آنرا به دكمه دوخته و در فرق كلاه محكم كنيد

.

( با ادامۀ نخ بافتتان كه كور كرده ايد و در سوزن كرده ايد؛ دور تا دور دايره را  كوك شلال بزنيد و نخ را بكشيد تا از كناره هاي دايره چين خورده و دكمه را دروسط دايره قرار داده و در پشت دكمه به هم برسد . محكم كاري كنيد و نخ را گره دهيد و با همان نخ به وسط كلاه بدوزيد .)توجه :

در نظر داشته باشيد كه اگر مايليد كلا ه  دو رديف پيچ داشته باشد يا فاصلۀ بين پيچها بيشتر باشد به تعداد  دانه هاي پيچها و فاصله ها  يشان ؛  در زمان سر انداختن  دانه اضافه كنيد . اين كلاه براي دختران نوجوان كه دوست دارند مثل شب كلاه دنبال كلاهشان بلندتر يا گشادتر باشد مناسب  خواهدبود. يك راه حل ديگر براي گشاد كردن اين كلاه اينه كه به تعداد ژته ها تا 17 تا اضافه كنيد و بعد دوتا يكي كردن را شروع كنيد.

و اما : اگر بخواهيد براي بچه هاببافيد

با ضخامت كاموا ي من ,  اين كلاه براي بزرگسال اندازه است . اما اگه بخواييد براي بچه گانه ببافيد؛
راه حلش اينه كه از تعداد ژته ها كم كنيد .  در اين كلاه  وقتي كه  12 ژته زديم ؛  شروع به دو تا يكي كرديم  . شما تا 8 ژته ادامه داده و بعد دوتا يكي را شروع كنيد. پس مثلثها زودتر تمام مي شوند و دور بافي كلاه براي دور سر كوچكتر مي شود .  و يا اگر با كامواي  نازكتر ببافيد؛ اندازه اش كوچكتر مي شود.

با منگوله توپي
اگر بجاي دكمه بافته شده منگوله توپي يا آويز بدوزيد ؛ براي كودكان هم قابل استفاده است .

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در رویا بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.