خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

این آموزش توسط بسیاری از افراد موفق در زمینه قلاب بافی یا بافتنی استفاده شده

این مجموعه برای شروع یک کسب وکار پرسود و یا آموزش شخصی بسیار موفق بوده است

به جای صرف هزینه های گزاف کلاسهای آموزشی این مربی خصوصی را به خانه ببرید...این مجموعه بهترین راه برای یادگیری و ایجاد کسب و کار زود بازده قلاب بافی است.

 خرید اینترنتی آموزش کامل بافتنی و قلاب بافی

كوك برجسته محكم

الگوي بافت و آموزش بافت 9 مدل قلاب بافي

براي اين بافت تعداد دانه هاي شما بايد مضربي از دو باشه

رج يك: طرف روي كار است. همه از زير بافته مي شود.

رج دو: دو دانه باهم زير ببافيد. تا انتها به همين صورت. دوتا دوتا باهم بافته ميشود.

رج سه: در پشت و جلوي هر دانه ، زير ببافيد. (آموزش پشت و جلو بافتن رو بعدا براتون ميذارم)

رج چهار: همه از رو بافته مي شود.

همين طور تا اخر رج يك تا چهار تكرار ميشود

Wide Rib/كشباف پهن

Wide Rib

اين بافت مضربي از ۱۰ به علاوه ۵ است. يعني مثلا ۴۰ + ۵ ميشود ۴۵.

رج يك: طرف روي كار است. ۵ دانه از رو ببافيد. * ۵ دانه از زير ببافيد. ۵ دانه از رو ببافيد. قسمت بعد از ستاره را تا انتها تكرار كنيد.

رج دو: دانه هاي زير را زير و دانه هاي رو را رو ببافيد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الگوي كوك قطره اي

drop stitch pattern

تعداد دانه ها بايد مضربي از هشت به علاوه دو باشد.

رج آماده سازي: طرف روي كار: دو تا رو, يكي زير, يك دانه اضافه كنيد. يكي زير, دو تا رو, دو تا زير. تا انتها به همين صورت , اخر رج بايد دو تا رو باشد.

رج يك:  دو تا زير, دو تا رو, دو تا زير, سه تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر  رج زير هستند.

رج دو: دو تا رو, سه تا زير, دو تا رو, دو تا زير. تا انتها تكرار كنيد. انتهاي رج دو تا رو هست.

رج سه: دو تا زير, دو تا رو, دو تا زير, سه تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رج زير هستند.

رج چهار: دو تا رو, سه تا زير, دو تا رو, دو تا زير. تا انتها تكرار كنيد. انتهاي رج دو تا رو هست.

رج پنج: دو تا زير, دو تا رو, دو تا زير, سه تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رج زير هستند.

رج شش: * دو تا رو, يكي زير, دانه ي بعد را از ميله در بياوريد و تا شش رج زير آن را بشكافيد. يكي زير ببافيد. دو تا رو. يكي زير, نخ را دور ميل بيندازيد. يكي زير. از قسمت ستاره تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند. 

رج هفت: دو تا زير, سه تا رو, دو تا زير, دو تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر زير هستند.

رج هشت: دو تا رو, دو تا زير, دو تا رو, سه تا زير. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند.

رج نه: دو تا زير, سه تا رو, دو تا زير, دو تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر زير هستند.

رج ده: دو تا رو, دو تا زير, دو تا رو, سه تا زير. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند

رج يازده: دو تا زير, سه تا رو, دو تا زير, دو تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر زير هستند.

رج دوازده: * دو تا رو, يكي زير, يه دونه اضافه كنيد, يكي زير, دو تا رو, يكي زير, دانه ي بعد را از ميله در بياوريد و تا شش رج زير آن را بشكافيد. يكي زير ببافيد. از * تا انتهاي رج تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند.

رج يك تا دوازده را تكرار كنيد.

اضافه شدن دانه در اين بافت با روش ژته است. يعني نخ را دور ميل بيندازيد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

كوك خزه اي

Moss Stitch

تعداد دانه هايتان بايد مضربي از ۴ باشد.

 رج يك: طرف روي كار است.  دو دانه زير ببافيد. دو دانه رو. تا انتها به همين صورت

رج دو و سه: دو دانه رو ببافيد. دو دانه زير. تا انتها

رج چهار: دو دانه زير ببافيد. دو دانه رو. تا انتها به همين صورت

توي اين روش دونه ي اول هر رج هم  بافته ميشه. يعني اينكه شما مثلا 12 دونه سر ميندازيد و هر 12 تا بافته ميشه. برعكس بقيه ي كارهاي بافتني كه دونه ي اول بافته نميشه.

چند مدل عكس ديگه براتون ميذارم كه ببينم بسته به جنس و ضخامت نخ و ضخامت ميل بافت ها چه تفاوتي داره.

image0.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pair Of Eyelets

pair of eyelets

تعداد دانه ها مضربي از ۱۶ به علاوه ۱۲ است.

رج يك و سه و پنج و هفت: طرف پشت كار است. سه تا زير ببافيد. يكي زير ، * ۵ تادانه زير ببافيد. ۳ تا دانه رو ، ۴ تادانه  زير و ۴ تا دانه از رو. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد. اخر كار شما ۵ دانه زير و سه دانه رو هست.

رج دو و شش: سه تا دانه زير ببافيد. ۵ تا دانه رو * نخ را پشت ميل بيندازيد (يعني يك دانه اضافه مي شود) دو تا دانه را باهم زير ببافيد.( يك دانه را نبافته رد كنيد.يك دانه از زير ببافيد.دانه نبافته را به ميل سمت چپ برگردانيد و دانه اي كه زير بافته بوديد را از داخل آن رد كنيد و به ميل سمت راست منتقل كنيد.)  . نخ را پشت ميل بيندازيد. ۴ دانه را از رو ببافيد. نخ را پشت ميل بيندازيد. ( يك دانه را نبافته رد كنيد.يك دانه از زير ببافيد.دانه نبافته را به ميل سمت چپ برگردانيد و دانه اي كه زير بافته بوديد را از داخل آن رد كنيد و به ميل سمت راست منتقل كنيد.)  يك دانه از زير ببافيد. ۵ دانه از رو ببافيد. از قسمت ستاره تا انتهاي رج تكرار كنيد. اخر كار شما يك دانه رو و سه دانه زير هست.

رج چهار و هشت: سه تا دانه را از زير ببافيد. ۵ دانه از رو. * نخ را دور ميل بيندازيد. دو دانه را باهم  زير ببافيد. ( يك دانه را نبافته رد كنيد.يك دانه از زير ببافيد.دانه نبافته را به ميل سمت چپ برگردانيد و دانه اي كه زير بافته بوديد را از داخل آن رد كنيد و به ميل سمت راست منتقل كنيد.) . نخ را دور ميل بيندازيد. ۴ دانه را از رو ببافيد. يك دانه از زير. نخ را دور ميل بيندازيد. دو دانه را باهم از زير ببافيد. ۵ دانه را از رو ببافيد. از قسمت * را تا انتهاي رج تكرار كنيد. رج شما با يك دانه از رو و سه دانه از زير تمام ميشود.

قسمت داخل پرانتز همان كم كردن دانه است.

رج يك تا هشت را تكرار كنيد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

شيارهاي برجسته

lace rib

 

تعداد دانه ها مضربي از شش به علاوه دو است.

رج يك و سه: طرف پشت كار است. * دو تا رو, يكي زير, تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند.

رج دو: دو تا زير, يكي رو, نخ را دور ميل بپيچيد, دو دانه بعد را با هم زير ببافيد, يكي رو ببافيد. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر زير هستند.

رج چهار: دو تا زير, يك رو, دو دانه را باهم زير ببافيد. نخ را دور ميل بيندازيد. يكي رو ببافيد. تكرار كنيد تا انتها. دو دانه اخر زير هستند

رج يك تا چهار را تكرار كنيد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برگ چمني

leaves of grass

تعداد دانه ها مضربي از ۱۱ مي باشد. مثلا ۳۳ يا ۴۴ يا ۷۷

رج يك: طرف روي كار مي باشد..* يك دانه با انداختن نخ دور ميل اضافه كنيد. دود انه را باهم زير ببافيد. ۹ دانه از زير ببافيد. از قسمت ستاره را تا انتهاي رج  تكرار كنيد.

رج دو و تمام رج هاي پشت: از رو ببافيد

رج سه: * يك دانه  از زير، يك دانه اضافه كنيد به روش انداختن نخ دور ميل، دو دانه را باهم زير ببافيد، ۸ دانه از زير ببافيد. از قسمت ستاره تا انتها را تكرار كنيد.

رج پنج: * دو دانه از زير ببافيد. يك دانه به روش انداختن نخ دور ميل اضافه كنيد. دو دانه را باهم زير ببافيد. ۴ دانه از زير ببافيد. دو دانه را باهم  زير ببافيد. يك دانه به روش انداختن نخ دور ميل اضافه كنيد. يك دانه  زير ببافيد. از قسمت ستاره را تا انتها تكرار كنيد.

رج هفت:* سه دانه زير ببافيد. يك دانه به روش انداختن نخ دور ميل اضافه كنيد.  دودانه را باهم زير ببافيد. دو دانه از زير ببافيد. دو دانه را باهم زير ببافيد.يك دانه به روش انداختن نخ دور ميل اضافه كنيد. دو دانه را زير ببافيد. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد.

رج نه: * ۶ دانه از زير ببافيد. دودانه را باهم از زير ببافيد. يك دانه به روش انداختن نخ دور ميل اضافه كنيد. سه دانه را از زير ببافيد. از قسمت ستاره به بعد را تا انتها تكرار كنيد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الگوي توري

دوستاي عزيز با عرض شرمندگي من قبلا فكر ميكردم آموزش اين مدل رو گذاشته م. اين مدل براي شال گردن هم قشنگه.

Mesh Pattern

سوراخ هاي ايجاد شده توي عكس خيلي مشخص نيستند. در واقع كار خيلي سوراخ سوراخه .تعداد دانه هايي كه سر ميندازيد بايد زوج باشد. اين تعداد دونه به جز دونه ي اول هست كه بافته نميشه

عكس بالا 29 دانه است

رج اول: طرف روي كار است: دانه اول را نبافته وارد ميل كنيد. يك دانه اضافه كنيد. دو دانه را باهم زير ببافيد. اين كار را تا آخر رج تكرار كنيد

رج دوم و چهارم: همه دانه ها را رو ببافيد

رج سوم: دانه اول را نبافته وارد ميل كنيد.*يك دانه را نبافته داخل ميل بكنيد. يك دانه را از زير ببافيد. و از داخل دانه اي كه نبافته بوديد رد كنيد. مانند عكس زير. يك دانه اضافه كنيد. * قسمت بين ستاره را تا انتها تكرار كنيد

رج يك تا چهار را تكرار كنيد.

چند مدل عكس كه با اين روش بافته شده

index

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الگوي كوك قطره اي

 

drop stitch pattern

تعداد دانه ها بايد مضربي از هشت به علاوه دو باشد.

رج آماده سازي: طرف روي كار: دو تا رو, يكي زير, يك دانه اضافه كنيد. يكي زير, دو تا رو, دو تا زير. تا انتها به همين صورت , اخر رج بايد دو تا رو باشد.

رج يك:  دو تا زير, دو تا رو, دو تا زير, سه تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر  رج زير هستند.

رج دو: دو تا رو, سه تا زير, دو تا رو, دو تا زير. تا انتها تكرار كنيد. انتهاي رج دو تا رو هست.

رج سه: دو تا زير, دو تا رو, دو تا زير, سه تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رج زير هستند.

رج چهار: دو تا رو, سه تا زير, دو تا رو, دو تا زير. تا انتها تكرار كنيد. انتهاي رج دو تا رو هست.

رج پنج: دو تا زير, دو تا رو, دو تا زير, سه تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رج زير هستند.

رج شش: * دو تا رو, يكي زير, دانه ي بعد را از ميله در بياوريد و تا شش رج زير آن را بشكافيد. يكي زير ببافيد. دو تا رو. يكي زير, نخ را دور ميل بيندازيد. يكي زير. از قسمت ستاره تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند.

رج هفت: دو تا زير, سه تا رو, دو تا زير, دو تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر زير هستند.

رج هشت: دو تا رو, دو تا زير, دو تا رو, سه تا زير. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند.

رج نه: دو تا زير, سه تا رو, دو تا زير, دو تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر زير هستند.

رج ده: دو تا رو, دو تا زير, دو تا رو, سه تا زير. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند

رج يازده: دو تا زير, سه تا رو, دو تا زير, دو تا رو. تا انتها تكرار كنيد. دو دانه اخر زير هستند.

رج دوازده: * دو تا رو, يكي زير, يه دونه اضافه كنيد, يكي زير, دو تا رو, يكي زير, دانه ي بعد را از ميله در بياوريد و تا شش رج زير آن را بشكافيد. يكي زير ببافيد. از * تا انتهاي رج تكرار كنيد. دو دانه اخر رو هستند.

رج يك تا دوازده را تكرار كنيد.

اضافه شدن دانه در اين بافت با روش ژته است. يعني نخ را دور ميل بيندازيد.

 

 

منبع:www.doonedoone.com


برچسب‌ها: كوك برجسته محكم، كشباف پهن، الگوي كوك قطره اي، كوك خزه اي، بافت برگ چمني،


۰۳:۱۹:۵۳ | نويسنده : بافنده | نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :